Norges første barne- og unges kulturmelding

For første gang i historien legger en norsk regjering fram en melding om kunst og kultur for, av og med barn og unge. Hele 1000 barn og unge har bidratt og gitt innspill inn i arbeidet med meldingen som skal forme kulturfeltets fremtidige politikk.

Målet med stortingsmeldingen er å legge til rette for at alle norske barn og unge – uavhengig av bosted, økonomi, funksjonsevne og bakgrunn – får tilgang til et mangfoldig kulturliv der de kan delta, skape, lære og mestre.

Den nye stortingsmeldingen er spennende lesning, og vi er glad for at Stortinget nå forplikter seg på dette området. Vårt arbeid på Rom for Dans med å skape relasjonelle kunstmøter og å tilrettelegge for barn og unges deltakelse er nettopp det meldingen vektlegger som mest.

Kulturministeren kommenterer selv hvor viktig deltakelse er: «Det er en reell bekymring for at mange ikke vil finne veien tilbake til kulturtilbudene når verden blir mer normal. Det bekymrer meg», skriver Abid Q. Raja.

Det er særlig fire temaer som løftes frem i meldingen: Medvirkning, like muligheter for deltakelse, et relevant og representativt kunst- og kulturtilbud og samhandling og koordinering.

Alt dette sammenfaller med våre verdier og vårt arbeid på Rom for Dans. Vi er derfor spent på hvordan regjeringer følger opp denne meldingen.Meldingen inneholder mange tiltak regjeringen vil følge opp for å styrke barne- og ungdomskulturen, deriblant:

  • Økt mangfold av deltakere: Tiltakene inkluderer videreføring av tilskuddsordningen Inkludering i kulturliv, som skal bidra til at flere barn og unge kan delta i organiserte fritidsaktiviteter. Og en handlingsplan om universell utforming med vurdering av tiltak for å gi barn og unge med funksjonsnedsettelse tilgang til lokaler de kan delta i og oppleve kunst og kultur.
  • Økt språklig mangfold: Deriblant stimulere til flere samiske produksjoner, nasjonale minoritetsproduksjoner og produksjoner med bruk av nynorsk. 
  • Økt tilgjengelighet: Deriblant utrede hvordan barn og unge, uavhengige av foreldrenes økonomiske situasjon, skal få tilgang til kunst- og kulturopplevelser på offentlig finansierte teatre, museer og kunstutstillinger m.m. 
  • Digital satsing: Identifisere behov og utvikle satsinger innenfor digital formidling og produksjon, samt utarbeide en nasjonal strategi for trygg digital oppvekst. 
  • Talentutvikling: Satse på talentprosjekter for å rekruttere nye stemmer til norsk kunst- og kulturliv. Regjeringen oppfordrer i tillegg noen kulturskoler i hvert fylke/region til å ta et særskilt ansvar for fordypningstilbud (talentutvikling) der det er behov for det. 
  • Kulturskolen skal fortsatt være forankret i opplæringsloven. Regjeringen vil i tillegg vurdere å innføre regler med krav til læringsmiljøet i kulturskolen. 
  • Styrke pedagogisk kompetanse i kulturskolen: Blant annet ved å legge til rette for at flere kulturskolelærere får ta praktisk-pedagogisk utdanning. Regjeringen ønsker at kommunene bedre utnytter den høye kompetansen hos kulturskolelærere i praktiske og estetiske fag inn i barnehagen, skolen og SFO. 
  • At kulturskolen kan ha en rolle som lokalt ressurssenter i egen kommune og det oppfordres til at kulturskolen utnytter sitt potensial som integrerings- og inkluderingsarena. 
  • Satsing på Den kulturelle skolesekken som er en nasjonal ordning som formidler kunst og kultur av høy kvalitet. DKS skal være gratis og tilbys jevnlig, over hele landet. 
  • Legge til rette for at barne- og ungdomskultur er integrert i kommunal planlegging.

Se hele presentasjonen her