Mer om Prosjekt Isadora

PROSJEKT ISADORA er et 3-årig dansekunstnerisk utviklingsarbeid for barn og unge fra 4 -16 år og profesjonelle utøvere. Prosjektet fikk økonomisk støtte første gang i 2005, og hadde sitt første prosjektår i 2006. Prosjektet er et kunstprosjekt, hvor arbeidene ender i profesjonelle forestillinger.

Barn og unge utvikler små koreografier sammen med de voksne utøverne og alt materiale blir til slutt plassert og sidestilt på scenen i profesjonelle forestillinger.

Som kunstnere og koreografer er Wahlstrøm/Myhre opptatt av det umiddelbare, uslepne uttrykket, der den ekspressive kroppen taes på alvor. Det personlige, det nære og det nesten hverdagslige settes inn i en kompositorisk ramme og i en kontekst. Materialet kan virke tilfeldig, men ved nærmere iakttakelse ser man at deltakerne er besittere av en tilstedeværelse og bevissthet i de ulike møtene som oppstår, og at handlingene kan utspille seg på flere plan. Vekslingen mellom det poetiske vakre, det enkle hverdagslige og det dramatiske konfronterende er stikkord.

Tema for forestillingene springer ut fra møtet mellom utøverne og de oppgavene som settes i gang fra koreografenes side. Det koreografiske materialet utvikles gjennom et utforskende arbeid, ved hjelp av oppgaver, innspill, veiledning og dialog.
Dermed blir utøvernes egne historier og erfaringer en del av det uttrykket som kommer frem.

Wahlstrøm/Myhre ønsker i dette prosjektet å utforske hvordan de som dansekunstnere kan være med på å tydeliggjøre og ta på alvor barnets verden, og gjøre denne synlig gjennom dans. Prosjektet har som mål å gi barna og ungdommen plass i et samtidig uttrykk og ta dem på alvor som formidlere av dansekunst.

Gjennom et prosessorientert arbeid utforskes nye metoder for hvordan barn og unge kan skape og lære dans.
Wahlstrøm/Myhre ønsker gjennom prosjektet å øke forståelsen og dialogen rundt samtidsdans, samt gjøre samtidsdansen mer tilgjenglig for denne målgruppen.

Forprosjekt 05:

Høsten 2005 var et forprosjekt med 3 utøvere, alle gutter, i alderen 9 – 22 år.
Wahlstrøm/Myhre ønsket å prøve ut metodene i liten skala med barn og voksen, og arbeidet resulterte i en forestilling på ca 10 min. som ble vist under den offisielle åpningen av Rom for Dans desember 2005.

Første prosjektår 06:

Det første året startet arbeidet med å begynne å bevisstgjøre det individuelle ekspressive uttrykket
hos den enkelte utøver. Det ble jobbet aldersspesifikt, og utøverne var delt i mindre grupper.
Fokus lå på bevegelsen og utvikling av den enkelte utøvers ”egen dans”, samt på møtet mellom barna / ungdommen og den profesjonelle utøveren, både i prøvesitusjon og i den sceniske situasjonen.
4 ulike forestillinger hadde premiere mai 2006, og ble sett av 700 publikummere i scenerommet ved Rom for Dans.
Disse var: • Guttur • Hverdagssafari • HårReisene • Helt Grønn

Andre prosjektår 07:

Det andre året har hatt fokus på å videreføre første års arbeid med å bevisstgjøre eget uttrykk hos den enkelte utøver. Det personlige materialet har blitt tydeliggjort i kroppen og i rommet, og har blitt satt i klarere sammenheng med de andre danserne. Utøverne innehar redskaper for å løse kreative oppgaver på et individuelt plan og er i stand til å ta selvstendige valg. De har også jobbet med kontaktarbeid, og det personlige materialet har blitt tydelig relatert til de andre i rommet. Prosjektet bygger hele tiden videre på de erfaringene og den kompetansen som den enkelte har utviklet. Barn, ungdom og voksne går nå inn og møter hverandre som den mest naturlig ting i verden.

Utøverne har blitt presentert for metoder / oppgaver knyttet til objekter og bevegelse, lyd og bevegelse (stemme, sang, musikk etc) eller kostyme og bevegelse. De aldersinndelte gruppene ble beholdt i starten av dette prosjektsåret, frem til forestillingene i mai.

Fire forestillinger ble produsert med premiere i mai 2007.
Forestillingene, som hver er ca 30 minutter, ble spilt i scenerommet ved Rom for Dans og ble sett av til sammen 750 publikummere.
Disse var: • En titt inn i himmelen • På gjennomreise • Jeg er jeg og du er du • Öppna landskap

Utvikling og kartlegging:
Wahlstrøm / Myhre er denne høsten i gang med en større produksjon, i samarbeid med Engebråten ungdomsskole i Oslo.

Dette året har også hatt fokus på utvikling og kartlegging av metoder, med en lengre utforskningsperiode, flere større seminar, diverse workshops, intervjuer med de medvirkende, samt utvikling av skriftlige arbeider til en sluttrapport som skal publiseres i 2009.

Tidligere avholdte fagseminarer:
”Trenger vi økt kompetanse i arbeidet med barn, unge og dansekunst?” (Februar 2007)
Under seminaret ble utdrag av arbeider presentert, samt konkrete innblikk i hvordan en arbeidsøkt med barna kan arte seg. Ulike foredragsholdere presenterte ideer og tanker rundt arbeid med barn og dansekunst med innspill fra barn og foreldre.

Problemstillinger:
• Hva slags kompetanse kreves i slikt arbeid?
• Hva slags faglige rammer er nødvendige?
• Hva slags verdier formidles i danseundervisning i dag, f.eks. i forhold til kropp?
• Hvordan kommuniserer samtidsdansen med barn, unge, foreldre og et større publikum?
• Hva bidrar barn og unges kunstneriske uttykk med i en scenisk sammenheng, og hva kan vi lære av dette?

Tredje prosjektår:

Dette året er rom, relasjon til rom, relasjon til andre utøvere, og også forholdet til komplimenterende uttrykksformer som musikk og lyd, bruk av objekt / scenografi, samt hvordan vi relaterer oss til omverdenen, sentrale i arbeidet. I de to tidligere produksjonsfasene har vi jobbet med barna i ulike aldersinndelte grupper og har endt opp med fire forskjellige forestillinger pr år. Nå bringes alle utøverne inn i én stor produksjon hvor også relasjonene mellom ulike aldre blir tematisert. Forestillingen ABSOLUTT VIRKELIG hadde premiere torsdag 9. oktober 2008, og foregikk som en romferd hvor hele Rom for Dans ble brukt.

Sikkerhet, publisering på nett og barn.

Av hensyn til størst mulig sikkerhet og beskyttelse for alle deltagende barn i Prosjekt Isadora, har vi besluttet å ta ut alle navn. Med foreldrenes tillatelse har vi lagt ut bilder og videoklipp fra forestillinger og prøver i årene 2006 – 2008. Navn på voksne profesjonelle utøvere er beholdt.

Alle foto fra Prosjekt Isadora er tatt av Tom Sinding-Larsen.