KROM er en kunstpedagogisk metode utviklet til bruk i skoleverket.

KROM står for kropp og rom og er en kunstpedagogisk metode som gir barn, unge og voksne verktøy for å være i skapende prosesser med kroppen i rommet, fra idé til ferdig presentasjon.

KROM-metoden er skapt gjennom et mangeårig kunstnerisk utviklingsarbeid ledet av dansekunstnerne Camilla Myhre og Caroline Wahlström Nesse ved Rom for Dans. Utviklingsarbeidet pågår kontinuerlig og tar stadig nye former, inngår i nye sammenhenger og gir opphav til nye kunstprosjekter.

KROM bygger på vår filosofi om at alle mennesker, uansett alder, har et eget ekspressivt uttrykk. Gjennom KROM deltar den enkelte med egne kroppslige uttrykk og disse uttrykkene settes inn i en koreografisk eller kunstnerisk ramme. Det er et mål å gjøre dette på en slik måte at kan alle delta, uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, sosial eller kulturell bakgrunn.

Gjennom KROM gis den enkelte verktøy til å jobbe skapende og utøvende med kroppen. Gjennom aktiv deltagelse i kunstneriske oppgaver får den enkelte erfaringer med å skape og oppleve, både eget og andres uttrykk.

Med KROM-metoden jobber vi med refleksjon omkring de utrykkene som skapes. Vi spør hva kropp kan være og gjøre, og ser på hva kroppen uttrykker, heller enn å kopiere noe andre har skapt fra før.

Gjennom KROM ønsker vi å synliggjøre hvor mange forskjellige kropper, uttrykk og historier som finnes og skape interesse og aksept for ulikheter.

KROM prosjekter i skolen

Rom for Dans tilbyr flere ulike kunstprosjekter for elever i skolen som bygger på KROM-metoden. Kunstprosjektene kan ta ulike former: verksted, forestilling, fordypningsprosjekt eller hybrider av disse. Prosjektene er fleksible i sin form og kan tilpasses alder, målgrupper og elever med spesielle behov. Alle elever skal kunne delta, uavhengig av kropp, alder, kjønn og kulturell bakgrunn.

I KROM deltar eleven aktivt med hele seg, og elevens egne uttrykk og valg vektlegges og iscenesettes.

I KROM får eleven:

  • delta i og oppleve dansekunst, både som medskapende utøver og som interaktiv tilskuer
  • kompetanse om å være i skapende prosesser
  • økt forståelse for egen kropp og bevegelse
  • økt trygghet til egen kropp og tillit til egne ekspressive uttrykk
  • reflektere rundt spørsmål om kroppens betydning og uttrykk i møte med andre
  • et språk om kroppen som omhandler noe annet enn hvordan kroppen ser ut
  • økt relasjonskompetanse og evne til samarbeid
  • øvelse i å se og bli sett og forstå seg selv i rommet

KROM dekker kompetansemålene som omhandler skapende dans i kroppsøvings- og musikkfaget.

Du kan bestille en av våre DKS-produksjoner eller ta kontakt og få et spesialtilpasset opplegg der kunstnere fra Rom for Dans kommer til din skole. Verksteder og kunstprosjekter kan skje i klasserom, på scenen eller i andre rom på skolen.

Rom for Dans tilbyr flere ulike kunstprosjekter for elever i skolen som bygger på KROM-metoden. Les mer her.