KROM – i lærerutdanningen

Med prosjektet KROM på tvers har Rom for Dans initiert et nyskapende samarbeid mellom ulike institusjoner innen kunst og utdanning.

I KROM på tvers samarbeider Rom for Dans med grunnskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold og Den kulturelle skolesekken i Østfold. Målet med prosjektet er å sikre elevene enda bedre kunstopplevelser i skolen. Lærerstudentene blir gjennom prosjektet bevisstgjort sin viktige rolle i formidlingen og pedagogikken rundt de kunstneriske møtene i skolen. De får konkrete erfaringer med skapende arbeid og trening i å møte og snakke om kunst med elevene sine.

KROMpaatvers

Elever ved Cicignon skole deltar i KROM-verksted. Foto: Ida Frømyr Borgen

 

KROM er en kunstpedagogisk metode for skoleverket som gir elever verktøy til å jobbe skapende med kroppen. Metoden er skapt gjennom et mangeårig kunstnerisk utviklingsarbeid på Rom for Dans. Les mer om KROM her.

Caroline Wahlström Nesse og Camilla Myhre er ansvarlige for KROM på tvers ved Rom for Dans. De er begge førsteamanuensis i dans og har sammen utviklet KROM-metoden.

Johannes Hafnor har ansvaret for KROM på tvers i Kulturutvikling Østfold/Den kulturelle skolesekken i Østfold. Den kulturelle skolesekken tilrettelegger for kunstproduksjonene som foregår ute i skolene som del av KROM på tvers.

KROM på tvers er ved lærerutdanningen på Høgskolen i Østfold forankret i faget Pedagogikk og elevkunnskap (PEL). KROM på tvers inngår i deleksamen i PEL–faget som et arbeidskrav for lærerstudentene. Førstelektor Kristine Høeg Karlsen og høyskolelektor Gunhild Brænne Bjørnstad er ansvarlige for implementeringen av KROM på tvers ved Høgskolen.

Karlsen og Bjørnstad er også ansvarlige for forskningsdelen av prosjektet. Gjennom hele prosjektperioden gjør de intervjuer med og observasjoner av lærere, lærerstudenter og elever. Forskningsmaterialet som samles inn og analyseres kan gi en forståelse for hvordan lærerstudentene opplever KROM på tvers og hva de får ut av å delta i et slikt prosjekt.

KROM pa tvers Cicignon 2017 10

Lærerstudent og elev ved Cicignon skole samarbeider i KROM-verksted. Foto: Ida Frømyr Borgen

Det praktiske arbeidet med KROM på tvers foregår i tre faser:

Rom for Dans v. Caroline Wahlström Nesse og Camilla Myhre gjennomfører et undervisningsopplegg ved grunnskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold. Lærerstudentene og deres praksislærere introduseres for KROM og det å jobbe i kunstneriske prosesser.

Lærerstudentene får som del av sin praksis delta i et KROM verksted ute i skolen sammen med kunstnere fra Rom for Dans, elever og praksislærere. Verkstedet gjennomføres i regi av Den kulturelle skolesekken i Østfold.

Når alle lærerstudentene har deltatt i KROM verkstedet gjennomføres det et avsluttende undervisningsopplegg i regi av Rom for Dans og Høyskolen i Østfold. Her blir lærerstudentenes erfaringer oppsummert og prosjektet evaluert.

Foto: Ida Frømyr Borgen

Elever ved Bjølsen skole monterer skulpturer som del av KROM-verksted. Foto: Ida Frømyr Borgen

Gjennom KROM på tvers får de fremtidige lærerne informasjon om kunstens plass i skolen og i læreplanverket. Lærerens rolle og ansvar i forhold til estetiske fag og læreprosesser blir drøftet. Studentene får en innføring i hvordan DKS-systemet fungerer og hvilken rolle læreren har i det.  Viktigheten av lærerens rolle i formidlingen og pedagogikken rundt de kunstneriske møtene i skolen blir løftet frem.

I KROM på tvers får lærerstudentene prøve det å stå i en kunstnerisk prosess. De får selv kjenne på kroppen hvordan et kunstnerisk arbeid kan foregå. Denne erfaringen kan komme til nytte når de senere skal møte kunstprosjekter i skolen, – de har selv  jobbet skapende, og har dermed tilegnet seg en større forståelse for skapende arbeid. Lærerstudentene får i oppgave å lage konkrete strategier for hvordan de kan forberede elevene sine på en kunstopplevelse, hvordan de kan delta i kunstopplevelsen sammen med elevene og hvordan de kan gjennomføre en oppsummering eller et etterarbeid med elevene i etterkant av opplevelsen. De får også sjansen til å prøve ut disse strategiene i praksis ute i skolene.