Tidsrom/periode: Pågående prosjekt ( 2016 – )

Beskrivelse
KROM på tvers er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom Rom for Dans, grunnskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold, Den kulturelle skolesekken i Østfold og Høyskolen for Dansekunst. Gjennom KROM på tvers får lærerstudenter konkrete erfaringer med skapende arbeid og trening i å møte og snakke om kunst med elevene sine.

Målet med prosjektet er å gi lærerstudenter didaktiske verktøy som de kan bruke i møte med profesjonell kunst i skolen. Lærerstudentene får oppleve kunst og delta i kunstneriske prosesser og tilegner seg ny kompetanse og innsikt i hvordan de kan legge til rette for gode kunstmøter i skolen. Gjennom å styrke de fremtidige lærernes kunst-kompetanse, kan prosjektet på sikt sikre elevene i Østfold enda bedre kunstopplevelser i skolen.

KROM på tvers ønsker samtidig å utforske og utfordre hva et kunstprosjekt i skolen kan være. Kunstprosjektene som turnerer DKS vektlegger elevmedvirkning og at elevene får verktøy til å skape, uttrykke seg, oppleve og reflektere.

Et annet viktig mål er å utvikle en opplæringspakke som kan brukes i andre fylker, slik at de også kan gjennomføre KROM på tvers. De ulike samarbeidsmetoden som er brukt i KROM på tvers Østfold vil kartlegges, og på bakgrunn av dette vil man definere hvilke suksessfaktorer som må være på plass for å lykkes med et slikt tverrinstitusjonelt samarbeid. De fire samarbeidspartene vil på ulikt vis være delaktige i å gi opplæring til andre fylker i KROM på tvers. Målet er at prosjektet vil gå fra å være lokalt til nasjonalt.

Medvirkende
Fra Rom For Dans: Caroline Wahlström Nesse og Camilla Myhre 
(faglig og kunstnerisk ansvar), Marius Kjos (dramaturg).

Andre medvirkende: Kristine Høgh Karlsen (førstelektor Høyskolen i Østfold, forsker), Gunhild Brænne Bjørnstad (førstelektor HiØ), Johannes Hafnor (leder Østfold Kulturutvikling/Østfold DKS), Hedvig Lykke (koordinator Rom for Dans), Hanne Frostad Håkonsen (dansekunstner), Ida Frømyr Borgen (dansekunstner), Maaike Croles Fitjar (dansekunstner), Charlott Madeleine Utzig (dansekunstner), Daniel Rodrigo Nilsen (dansekunstner).

Utbredelsesområde
Lærerstudenter ved Høgskolen i Østfold, elever ved praksisskoler i Østfold, praksislærere knyttet til Høgskolen i Østfold, studenter ved Høyskolen for Dansekunst i Oslo.

Sted
Høgskolen i Østfold, barne- og ungdomsskoler i Østfold.

Forskning
Førstelektor Kristine Høeg Karlsen og Gunhild Brenna Bjørnstad ved HiØ er forskere på prosjektet. Førsteamanuenser Wahlström Nesse og Myhre vil som kunstdidaktikere fungere som medforskere gjennom arbeidet med å utvikle kunstprosjektene og gjennomføre workshops med lærerstudenter og elevene. De bidrar også til forskningen gjennom logger og refleksjoner samt med tilbakemeldinger på Karlsen og Bjørnstads, og andres, for eksempel læreres, fortolkinger av elevenes fenomenologiske opplevelser.

Resultatene i prosjektet vil danne grunnlag for flere vitenskapelige publikasjoner hvor deltakerne i prosjektet er forfattere. I løpet av 2018 vil Nesse, Myhre, Karlsen og Bjørnstad presentere foreløpige resultater i antologien ” Skaperglede, engasjement og utforskertrang – nye perspektiver på estetiske- & tverrfaglige undervisningsmetoder som redskap i pedagogisk virksomhet” av Kristine Høeg Karlsen & Gunhild Brænne Bjørnstad (red.).

Det er et mål å gjøre KROM på tvers til en nasjonal pilot for lærerutdanninger og DKS. Det planlegges en konferanse/symposium/festival i 2019 der prosjektet og forskningen presenteres, og der det legges opp til innlegg og diskusjoner rundt elevens opplevelser og deltakelse i kunst, og hvordan elevens muligheter for å være i kunstnerisk prosess kan styrkes innenfor bl.a. DKS.

Her vil du få oppleve ulike kunstproduksjoner som inngår i KROM på tvers, du får få innblikk i forskning, metoder, verktøy og strategier for en nasjonal lansering.

Konferansebidrag

Arrangement: Kunsten å dele
Person(er): Caroline Wahlström Nesse og Camilla Myhre
Type arrangement: konferanse om forskning på kunstformidling til barn og unge
Utbredelsesområde: norsk, nordisk, internasjonalt
Arrangør: Rikskonsertene, Scenekunst-bruket, Nasjonalmuseet, Norsk Forfattersentrum, Film&kino og Norsk kulturråd.
Invitert: ja
Språk: norsk
Tidspunkt: desember 2015
År: 2015
Sammendrag: Litteraturhuset Oslo http://barnebokinstituttet.no/forskning-50/kunstopplevelse-og-medvirkning-i-kunstneriske-prosesser-en-oppsummering-av-konferansen-kunsten-a-dele-2015/

Faglige presentasjoner

Arrangement: KROM på tvers for Kulturtanken
Person(er): førsteamanuenser ved HFDK Camilla Myhre, Caroline Wahlström Nesse
Andre medvirkende: Johannes Hafnor, Østfold Kulturutvikling og førstelektorer Kristine Høgh Karlsen og Gunhild Brænne Bjørnstad
Type arrangement: Presentasjon
Utbredelsesområde: norsk
Arrangør: Østfold Kulturutvikling
Invitert: ja
Språk: Norsk
År: 2017
Sammendrag:

Arrangement: KROM på tvers for lærerstudenter
Person(er): førsteamanuenser ved HFDK Camilla Myhre og Caroline Wahlström Nesse
Type arrangement: 3 dager kurs
Utbredelsesområde: workshop og undervisning for GLU1-7 (grunnskolelærerutdanningen)
Arrangør: Høyskolen i Østfold og Rom for Dans
Invitert: ja
Språk: Norsk
År: 2015-2016-2017
Sammendrag: Hvordan kan kunstpedagogiske mål kan inngå i lærerutdanning? https://www.hiof.no/aktuelt?displayitem=4533&module=news&newscat=aktuelt

Omtale/artikler

2017: “Bevegelseskunst som basiskunnskap i skolen”. Artikkel som omtaler prosjektet KROM på tvers, skrevet av Torunn Liven og publisert i Periskop. Den kan leses her.

2017: “Danser med lærerstudenter”. Omtale av prosjektet fra Høgskolen i Østfold. Kan leses her.