Om kunstnerisk utviklingsarbeid

I et kunstnerisk utviklingsarbeid bidrar analyse og refleksjon omkring ulike problemområder eller forskningsspørsmål til at erfaringer og funn kan kommuniseres.

Ved Rom for Dans skjer dette gjennom artikler, bidrag i bøker, seminarer, konferanser, faglige bidrag, kurs og utdanning.

Artikler

Gjennom årenes løp er det blitt skrevet flere artikler om Rom for Dans sitt kunstneriske arbeid og arbeidsmetoder.
Alle artiklene er samlet her.

KROM-metoden

En kunstpedagogisk metode utviklet ved Rom for Dans til bruk i skoleverket. Metoden gir elevene grunnleggende verktøy for å skape, utøve, oppleve og reflektere over kunst med kroppen i rommet.

KROM har som ambisjon å være en døråpner inn til kunstens verden for elevene. En rekke ulike prosjekter og forestillinger springer ut av KROM-metoden.

KROM i Bodø-piloten

Prosjekt som hadde som mål å undersøke hvordan lærerne kunne integreres bedre i arbeidet med kunstprosjekter i skolen. Foregikk som et todelt arbeid: et klasseromsprosjekt for 5.trinn og et forestillingsprosjekt for 7.trinn.

Rom for Dans ved Caroline W. Nesse og Camilla Myhre hadde det faglige og kunstneriske ansvaret.

Det ble skrevet to artikler om prosjektet. En av Rom for Dans selv og en av forsker Janne Lossius ved Universitetet i Nordland.

KROM på tvers

Tverrinstitusjonelt samarbeid mellom Rom for Dans, Høyskolen i Østfold, Den kulturelle skolesekken i Østfold/Østfold Kulturutvikling og Høyskolen for Dansekunst.

Målet med prosjektet er å gi lærerstudenter didaktiske verktøy som de kan bruke i møte med profesjonell kunst i skolen. Lærerstudentene får oppleve kunst og delta i kunstneriske prosesser og tilegner seg ny kompetanse og innsikt i hvordan de kan legge til rette for gode kunstmøter i skolen.

Gjennom å styrke de fremtidige lærernes kunst-kompetanse, kan prosjektet på sikt sikre elevene i Østfold enda bedre kunstopplevelser i skolen.

Prosjekt Isadora

Et 3-årig kunstnerisk utviklingsarbeid støttet av Norsk kulturråd.
Målet med prosjektet var å undersøke hva dansekunst for og med barn og unge kan være.